DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Ba loại ngân sách quan trọng

Về cơ bản, bạn cần ba lọai ngân sách:

1 Ngân sách cho việc thành lập

Để có thể dự tính được số tiền bạn cần trước khi khởi sự một doanh nghiệp, bạn phải tính toán ngân sách thành lập.
Ngân sách thành lập công ty sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan về các loại chi phí cần thiết mà bạn phải gánh chịu cho đến khi công việc kinh doanh bắt đầu đi vào hoạt động. Nó không bao gồm giai đoạn sau khi bắt đầu và cho đến khi bạn có thu nhập.
- Ngân sách thành lập

2 Ngân sách hoạt động

Ngân sách hoạt động sẽ cho bạn một cái nhìn chung về các chi phí điều hành công việc kinh doanh của mình. Ngân sách hoạt động cho bạn biết về các chi phí hàng ngày của công ty. Nó cũng giúp bạn dự toán được doanh thu.

Khi tất cả các chi phí trong năm đã được công lại với nhau và đã được trừ đi từ thu nhập, bạn sẽ có một bảng lợi nhuận và khoản lỗ. Lợi nhuận của công ty chính là “lương” của bạn. Lợi nhuận là khoản bạn có thể lấy ra khỏi công ty để sử dụng vào mục đích cá nhân.
- Ngân sách điều hành

3 Ngân sách lưu chuyển tiền mặt

Để có thể tính toán nhu cầu tiền mặt của bạn vào mỗi cuối tháng, bạn phải lập ngân sách lưu chuyển tiền mặt.
Một bảng ngân sách lưu chuyển tiền mặt là một bảng tổng quát theo trình tự thời gian về thu nhập mà bạn mong đợi và chi phí cho một khoảng thời gian nhất định, thường là một tháng.
- Ngân sách lưu chuyển tiền mặt

Ba loại ngân sách quan trọng
Ngân sách điều hành
Ngân sách thành lập
Một ví dụ về ngân sách điều hành
Ngân sách lưu chuyển tiền mặt
Lợi nhuận biên tế
Tinh toan doanh thu cua ban
Các nguồn tài chính cá nhân
Lượng tiền mặt đầy đủ
Tài trợ là gì?
Các ngân hàng và ngân hàng tiết kiệm
Các nhà đầu tư
Kinh tế
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh