DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Viết kế hoạch kinh doanh

Đây là công cụ của bạn để viết một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo.

Nếu bạn muốn bắt đầu một doanh nghiệp bạn cần phải nói cho người nghe những gì bạn biết những gì để bắt đầu. Kế hoạch kinh doanh là công cụ thu thập ý tưởng của bạn bằng văn bản.

Khi bạn đã có ý tưởng của bạn được mô tả trong một tài liệu, bạn có thể thuyết phục các ngân hàng, bạn bè và các nhà đầu tư giúp bạn

9 bước để khởi tạo kinh doanh
Ví dụ về Kế hoạch Kinh doanh
Tải về kế hoạch kinh doanh