DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Tải kế hoạch kinh doanh

Bạn có thể tải về các mẫu kế hoạch kinh doanh kháu nhau từ trang này.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhiều mẫu kế hoạch kinh doanh cần cho việc kinh doanh của riêng bạn hoặc cho sinh viên của bạn nếu bạn là một giảng viên.

Đọc 9 bước để khởi tạo một doanh nghiệp nhỏ, là nền tảng của các mẫu kế hoạch kinh doanh trên

Mẫu Kế hoạch kinh doanh:

Mẫu Kế hoạch kinh doanh – file Word

Ngân sách thiết lập doanh nghiệp - file excel
Ngân sách Vận hành doanh nghiệp - file excel

Ví dụ về kế hoạch kinh doanh - MoogTech - pdf


Don´t wait for the perfect opportunity. Start taking action, based on what you have readily available:
1) who you are
2) what you know
3) who you know.
- Saras D. Saravethy, professor in entrepreneurship

Tải kế hoạch kinh doanh
9 Bước để Xây dựng một Doanh nghiệp nhỏ
Bước 1 - Nguồn cá nhân
Bước 2 – Sản phẩm / Dịch vụ
Bước 3 – Hiểu thị trường
Bước 4 - Bán hàng và chiến lược marketing
Bước 5 - Tổ chức công ty
Bước 6 - Phát triển hệ thống kinh doanh
Bước 7 – Thu chi
Bước 8 - Vay tiền
Bước 9 - Mô hình kinh doanh
Ví dụ về kế hoạch kinh doanh
9 bước để khởi tạo kinh doanh
Ví dụ về Kế hoạch Kinh doanh
Tải về kế hoạch kinh doanh