DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Tinh toan doanh thu cua ban

Enter the following figures:
Demand for profit per year/your salary:
Your fixed cost per year:
Salary to employees per year:
Sales price per sold unit:
Purchase/transaction price per sold unit:

With the entered figures your operating budget will look like this:

Operating budget for one year in your company
Turnover/sales: $
- Used goods/transaction costs $
= Gross profit: $
- Salary to employees $
- Fixed costs $
= Profit/revenue (your salary) $

Necessary sales to meet the budget:
Sales per year:  Units
Sales per month:  Units (11 months)
Sales per week:  Units (47 weeks)
Sales per days:  Units (300 days)


You now have to asses:
1) Do the typed figures appear realistic?
2) If the figures appear to be realistic, will you be able to sell the required units ?


Template to calculate contribution margin

in $

in %

Type sales price per sold unit (ex. VAT)
Type in the sales price pr. sold item: - Purchase/transaction price per sold unit
 - Purchase of service/goods at supplier:
= Contribution margin & - ratio = = Contribution margin
Ba loại ngân sách quan trọng
Ngân sách điều hành
Ngân sách thành lập
Một ví dụ về ngân sách điều hành
Ngân sách lưu chuyển tiền mặt
Lợi nhuận biên tế
Tinh toan doanh thu cua ban
Các nguồn tài chính cá nhân
Tài trợ là gì?
Các ngân hàng và ngân hàng tiết kiệm
Các nhà đầu tư
Kinh tế
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh