DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Lương tâm xã hội

Những người khởi nghiệp thời hiện đại thường lập ra những mục tiêu khác cho công việc kinh doanh của họ chứ không chỉ đơn thuần là những vấn đề lợi nhuận và quản lý.

Một số tự nhìn bản thân như những nguời có sức mạnh cá nhân và có thể giúp đỡ cộng đồng phát triển về trình độ học vấn. Và họ tham gia vào nhiều họat động xã hội khác.

Một số chủ doanh nghiệp lại muốn đảm bảo các điều kiện làm việc của nhân viên mình hơn một chủ doanh nghiệp khác. Lại có một số cố gắng không để cho việc sản xuất của mình không làm ô nhiễm dòng sông ở khu vực mình hay gây nguy hại cho công nhân.

Bạn có mục tiêu kinh doanh đặc biệt nào không?

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng
Global Compact
Lương tâm xã hội
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh